ALFA BETA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ TANITIMI

                        1- HAKKIMIZDA                               Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.                        Devamı…

Denetim yaptırmayan şirketlere başka cezalar varmıdır?

Denetime tabi şirketler denetim yaptırmaz ise, hangi kurum tarafından denetim mecburiyeti getirilmiş ise o kurumun düzenlemelerine göre cezalandırılır. TTK ‘na göre mali tablolarını bağımsız denetimden geçirmesi gereken şirketler bunu yapmadıkları takdirde mali tabloları hiç düzenlenmemiş sayılır. Dolayısıyla mali tabloları  düzenlemeyen yöneticilerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer kurumlar da Devamı…

önce , admin tarafından

DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI

1- Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir (TTK Md. Devamı…

önce , admin tarafından

BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDALARI

¡Finansal tablolara olan güven düzeyini yükseltir. ¡Suiistimal ve yolsuzluk eğilimini azaltır. ¡Şirket ortaklarına güvenilir bilgi sağlar ve haklarını korumalarına yardımcı olur. ¡Şirketin yönetimine ilişkin doğru ve isabetli karar verilmesine yardımcı olur. ¡İşletmelerin şeffaflığına katkı yapar ve piyasadaki güvenilirliğini artırır. ¡Muhasebe kayıtlarında hatalı işlemlerin azalmasına yardımcı olur. ¡Muhasebe hatalarının düzeltilmesini sağlar. Devamı…

önce , admin tarafından

BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI NEDİR?

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR?

¡Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler Devamı…

önce , admin tarafından